Údaje o vydaném Územním plánu Oznice

Údaje o vydaném územním plánu Oznice

Textová část územního plánu

Textová část územního plánu

Grafická část územního plánu

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

Textová část odůvodnění územního plánu

Textová část odůvodnění územního plánu

Grafická část odůvodnění

Koordinační výkres

Výřez koordinačního výkresu

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Vodní hospodářství - schéma

Doprava, energetika a poje - schéma

Opatření obecné povahy č. 1/2014 - Územní plán Oznice

Opatření obecné povahy č. 1/2014 - Územní plán Oznice

Vektorová data

Vektorová data územního plánu ke stažení: DGN SHP
Vektorová data standardu územního plánu ke stažení: DGN SHP