Projednávána změna č. 1 Územního plánu Oznice ze dne 13.9.2023

168 Návrh opatření obecné povahy - změna č. 1 Územního plánu Oznice

Příloha č. 1 textová část změny č. 1 Územního plánu Oznice

168 Textová část změny č. 1 Územního plánu Oznice

Příloha č. 2 grafická část změny č. 1 Územního plánu Oznice

168 Výkres základního členění území

168 Hlavní výkres

168 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Příloha č. 3 textová část odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Oznice

168 Textová část odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Oznice

168 Textová část návrhu změny č. 1 Územního plánu Oznice - úplné změnové znění (srovnávací znění)

Příloha č. 4 grafická část odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Oznice

168 Výkres širších vztahů

168 Koordinační výkres

168 Výkres předpokládaného záboru půdního fondu

168 Výkres základního členění území - předpokládaný stav po vydání změny

168 Hlavní výkres - předpokládaný stav po vydání změny

168 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - předpokládaný stav po vydání změny

Příloha č. 5 vyhodnocení vlivu změny č. 1 Územního plánu Oznice na udržitelný rozvoj

168 Vyhodnocení vlivu změny č. 1 Územního plánu Oznice na udržitelný rozvoj

Příloha č. 6 vyhodnocení vlivu na životní prostředí - část A (SEA)

168 Vyhodnocení vlivu na životní prostředí - část A (SEA)

---


Údaje o vydaném Územním plánu Oznice

Údaje o vydaném územním plánu Oznice

Textová část územního plánu

Textová část územního plánu

Grafická část územního plánu

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

Textová část odůvodnění územního plánu

Textová část odůvodnění územního plánu

Grafická část odůvodnění

Koordinační výkres

Výřez koordinačního výkresu

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Vodní hospodářství - schéma

Doprava, energetika a poje - schéma

Opatření obecné povahy č. 1/2014 - Územní plán Oznice

Opatření obecné povahy č. 1/2014 - Územní plán Oznice

Vektorová data

Vektorová data územního plánu ke stažení: DGN SHP
Vektorová data standardu územního plánu ke stažení: DGN SHP