1.2 Zdroje rizik a analýza ohrožení

1.2.1 Průmyslové havárie, únik nebezpečné látky

Na území obce Oznice se nenacházejí objekty, které by objemem zásob nebezpečných látek spadali do režimu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Zdroji možného ohrožení jsou objekty, kde se skladují zásoby nebezpečných látek, ale nespadají pod režim zákona o prevenci závažných havárií.

Pravděpodobnost výskytu nízká

1.2.2 Přirozené povodně

Přirozené povodně mohou vzniknout v kteroukoli roční dobu. V zimních a jarních měsících vznikají převážně táním sněhové pokrývky, zejména v kombinaci s vydatnými dešťovými srážkami. Dále mohou být vyvolány ledovými jevy, kdy dochází k ucpání vodního koryta plovoucími ledovými krami. V letním období mohou vznikat bouřkové povodně, které jsou způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity, zasahující poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých vodních tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých vějířovitých povodích. Za intenzivní srážky, způsobující lokální bouřkové povodně lze v našich podmínkách považovat množství srážek cca. 30 mm/hod., 45 mm/2 hod., 55 mm/3 hod., 60 mm/4hod.

Územím obce Oznice protékají tyto vodní toky

  • Oznička
  • Bezejmenné přítoky

Na území obce Oznice lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenými povodněmi je obec Oznice ohrožena zejména v období jarního tání (únor-březen), zejména pokud je tání kombinováno se srážkami. Ohrožení obce může být způsobeno i vlivem lokální přívalové srážky. Při bleskových povodních zároveň dojde k rychlému vzestupu průtoků a vodních stavů ve vodních tocích na území obce, k jejich vybřežování z koryta vodního toku a přelévání přes mosty a lávky.

Záplavové území těchto t je stanovena v mapě záplavového území. Objekty, nacházející se u těchto toků, ohroženy povodněmi, jsou charakterizovány v Povodňovém plánu obce.

V minulosti byla obec povodněmi několikrát zasažena.

Pravděpodobnost výskytu vysoká.

1.2.3 Zvláštní povodeň

Na vodních tocích obce Oznice se nenachází žádná vodní díla, jejichž havárie by byla schopna vyvolat povodeň v obci Oznice.

Pravděpodobnost těchto provozních havárií je nulová.

Vodní díla IV. kategorie provozovaná ve správním obvodu nepředstavují závažnější nebezpečí pro obyvatelstvo.

Pravděpodobnost výskytu nízká

1.2.4 Nákazy domácího zvířectva

Existují reálná nebezpečí, která představují epidemie a epizootie. Nebezpečí mohou představovat velkochovy hospodářských zvířat. Ve správním obvodu obce Oznice se nachází jeden velkochov skotu. Výskyt slintavky a kulhavky by přinesl možnost přenosu této nákazy na obyvatelstvo a v neposlední míře významné hospodářské škody.

Obec Oznice by mohla být taktéž ohrožena velkochovy drůbeže v obci Růžďka - chřipkou ptáků. Nacházela by se v II. ochranném pásmu.

Pravděpodobnost výskytu nízká

1.2.5 Havárie v silniční dopravě

Územím obce prochází silnice III. třídy č. 5725. Tato komunikace v obci končí.

Z hlediska neprůjezdnosti obce se zde neobjevuje tranzitní přeprava nebezpečných látek. Z hlediska obslužnosti obce zde dochází jen k drobným haváriím a to především v zimním období.

Pravděpodobnost závažné havárie nízká

1.2.6 Havárie v železniční dopravě

Územím obce neprochází žádná železniční trať.

Pravděpodobnost havárie - nulová

1.2.7. Narušení dodávek - elektřiny, plynu, vody

V katastru obce Oznice byl v minulých letech zaznamenán pouze krátkodobý výpadek dodávek elektrické energii (do 6. hod) Tyto krátkodobé výpadky nemají pro chod obce zásadní význam a tudíž nevyžadují zvláštní řízení. Rozsáhlé a dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie bylo zaznamenáno v ORP Vsetín. Všechny výpadky byly způsobeny sněhovou kalamitou, která způsobila přerušení vedení nízkého i vysokého napětí. Výpadky v jednotlivých letech postihly většinu obcí správního obvodu, byli několikadenní a postihly vždy několik tisíc osob.

Dlouhodobější narušení dodávek pitné vody a dodávek plynu nebylo ve správním území zaznamenáno. Obec provozuje vlastní vodovod.

Pravděpodobnost přerušení dodávek elektrické energie - velmi vysoká.

1.2.8 Živelní pohromy - požár lesa, sněhové kalamity, sesuvy

Na území obce došlo k několika lesním požárům. Tyto jsou v drtivé většině způsobeny podceněním nebezpečí při pálení klestí. I přes nepřístupnost terénu nedošlo v posledních letech díky profesionalitě HZS a SDH k lesním požárům, které by způsobily závažné škody.

Pravděpodobnost výskytu - střední

Vzhledem k charakteru terénu sněhové kalamity ohrožují správní obvod v podstatě každoročně. Způsobují přerušení dodávek elektrické energie, škody na majetku, zhoršení nebo úplné přerušení dopravní obslužnosti. Lze je zaznamenat v průběhu měsíců října-dubna.

Pravděpodobnost výskyt - vysoká

Ve správním obvodu obce je sledováno několik aktivních sesuvných jevů. Tento počet není konečný, protože při každém dlouhodobém dešti mohou vzniknout další.

Aktivní sesuvy jsou vizuálně monitorovány. V současnosti nepředstavují závažnější ohrožení majetku.

Pravděpodobnost výskytu - střední

1.2.9 Teroristický útok

Na území obce Oznice se nenachází objekt, který by mohl být terčem teroristického útoku.

Pravděpodobnost výskytu - nulová

Nelze vyloučit žádnou krizovou situaci, na kterou jsou zpracovány typové plány, ale jejich pravděpodobnost výskytu je velmi nízká.