Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle ust. § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitých věcí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Název okresu

Název kú

OPSUB - název

OPSUB  - adresa

Parcela - výměra

Název druhu pozemku

Parcela (formátováno)

Číslo LV (parcela)

Vsetín

Oznice

Kovář Josef

Lhota u Vítkova

320

zahrada

Oznice 717169, č. 77

156

Vsetín

Oznice

Kovář Josef

Lhota u Vítkova

374

ostatní plocha

Oznice 717169, č. 78/1

156

Vsetín

Oznice

Chmelová Rozálie

č.p. 27, 75624 Oznice

1409

trvalý travní porost

Oznice 717169, č. 1026/2

161

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.