Jak uvádí zákon o obcích, povinně je vždy zřizován finanční a kontrolní výbor. Pokud v obci žije více než 10 % občanů hlásících se k jiné než české národnosti, je obec rovněž povinna zřídit výbor pro národnostní menšiny. Pro místní části může obec zřídit místní či osadní výbory, o kterých pojednávají specifická ustanovení zákona o obcích (některé obce však pro podobný účel zřízují místo toho místní komise). Další výbory může obec zřizovat dle vlastního uvážení.

Výbor plní úkoly, kterými je pověřen zastupitelstvem obce, tomu také odpovídá za svoji činnost.

Předsedou každého výboru je vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru je platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech jeho členů.

Finanční výbor

Finanční výbor musí být nejméně tříčlenný. Jeho členem nemůže být starosta, místostarosta, tajemník ani účetní. Jeho úkolem je provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plnění dalších úkolů, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

Jméno Pozice Detail
Michal Šebesta předseda -
Danica Šebestová člen -
Miroslav Tvrdý člen -

 

Kontrolní výbor

Pro kontrolní výbor platí stejná pravidla, jako pro výbor finanční. Jeho úkolem je pak kontrola plnění usnesení zastupitelstva, kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.

Jméno Pozice Detail
Mgr. Daniela Skýpalová předseda -
Vlastimil Šimčík člen -
Petr Hrabovský člen -