1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne: 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin, a dne: 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Oznice, Oznice 109, 756 24 Bystřička.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Voliči budou dodány hlasovací lístky do 29. září 2020. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu.
  6. Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.