1. Volba PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY (II. kolo) se uskuteční dne: 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin, a dne: 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
  2. Místem konání volby ve volebním okrsku č. 1 pro II. kolo volby je volební místnost v budově Obecního úřadu Oznice, Oznice 109, 756 24 Bystřička.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Volič obdrží hlasovací lístky v den volby přímo ve volební místnosti.
  5. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, a ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu.
  6. Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad (a ve dnech volby okrskovou volební komisi) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.