1. Oficiální název

Obec Oznice.


2. Důvod a způsob založení

Obec tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce a byl založen a řídí se podle ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.


3. Organizační struktura

Obec Oznice je samostatně spravována 9-ti členným zastupitelstvem obce.

Obec zastupuje starosta.

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbor finanční a kontrolní. Předsedou finančního výboru je Danica Šebestová a předsedou kontrolního výboru je Miroslav Tvrdý.

 

Pověřeným úřadem pro obec Oznici je Městský úřad Valašské Meziříčí.

Obcí s rozšířenou působností je pro obec Oznici Městský úřad Valašské Meziříčí.


4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Oznice
Oznice 109
Bystřička 756 24

Tel.: 571 453 260, 725 016 029
e-mail: obec@oznice.cz, starosta@oznice.cz
ISDS: Y5FB249
www.oznice.cz

 

starosta: Martin Gerža
místostarostové: Roman Bartoň, Vlastimil Šimčík
členové zastupitelstva: Daniela Skýpalová, Danica Šebestová, Petr Šebesta, Michal Šebesta, Radek Skýpala, Miroslav Tvrdý. 
účetní: Věra Tvrdá

úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00


5. Bankovní spojení a platby

Číslo účtu obce: 1770472359/0800 (Česká spořitelna)

Platba v hotovosti na Obecním úřadě Oznice.


6. IČO

00304140

Obec Oznice není plátcem DPH.


7. Rozpočet obce

Odkaz na finance obce: http://www.oznice.cz/search-all.php?rsvelikost=table&rstext=all&item=2&rstema=18&archiv=0


8. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • Ústně – v kanceláři úřadu
 • Písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Oznice
  Oznice 109
  Bystřička 756 24
 • E-mailem: obec@oznice.cz, starosta@oznice.cz
 • Telefonicky na čísle: 571 453 260, 725 016 029

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

 • Poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutí do spisu ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti.
 • Odložením žádosti – je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil.
 • Odmítnutím žádosti - v případě, že je žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je požadována a ani po výzvě po upřesnění, žádost žadatel do 30 dnů neupřesní.

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují zaměstnanci obecního úřadu Oznice.

Žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel.


9. Co musí písemná žádost obsahovat

 • Označení, že se žadatel domáhá poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Musí být v ní určeno, kterému povinnému subjektu je určena.
 • U fyzické osoby musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu. U právnické osoby: název, IČO, adresa sídla.
 • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny.
 • Musí být patrné, o jakou informaci se žádá.

10. Kdy je podání informace omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace:

(1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

 • a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 • b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 • c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením "NATO UNCLASSIFIED" nebo "LIMITE" a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

(2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

 • a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 • b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období,
 • c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“), nebo
 • d) jde o informaci, která se týká stability finančního systému.

(3) Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

(4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o

 • a) probíhajícím trestním řízení,
 • b) rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků,
 • c) plnění úkolů zpravodajských služeb,
 • d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 • e) činnosti Finančního analytického úřadu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,
 • f) údajích vedených v evidenci incidentů podle zákona o kybernetické bezpečnosti, ze kterých bylo možné identifikovat orgán nebo osobu, která kybernetický bezpečnostní incident ohlásila nebo jejichž poskytnutí by ohrozilo účinnost reaktivního nebo ochranného opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti,
 • g) činnosti České národní banky v souvislosti s vedením centrální evidence účtů.

Ustanovení zvláštních zákonů o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou dotčena.

(5) Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského, je-li v držení

 • a) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 • b) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 • c) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 • d) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou divadla, orchestry a další umělecké soubory, s výjimkou knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona a muzeí a galerií poskytujících standardizované veřejné služby.

Poskytování těchto informací v souladu se zvláštními předpisy tím není dotčeno.

(6) Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. Ustanovení jiných zákonů o poskytování informací tím nejsou dotčena.


11. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

(1) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

(2) Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa. Pro knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona a muzea a galerie poskytující standardizované veřejné služby se věta první nepoužije.


12. Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.


13. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

1.  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

 • a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 • b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 • d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

2.  Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

3.  Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 • a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 • b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

4.  O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

5.  Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.


14. Návody pro řešení životních situací

Odkaz http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/


15. Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • ČNR č.2/1993., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

16. Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce Oznice:

http://www.oznice.cz/search-all.php?rsvelikost=table&rstext=all&item=2&rstema=56&archiv=0


17. Sazebník úhrad za poskytování informací

Nestanoven.


18. Licenční smlouvy

Žádné.


19. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - v sekci Úřad - Výroční zprávy


20. Poskytnuté informace