Co můžete vyřídit?

 • Katastr nemovitostí
 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona
 • Centrální registr řidičů
 • Insolvenční rejstřík
 • Informační systém o veřejných zakázkách

1. Výpis z Katastru nemovitostí:

Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti - jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné - jedná-li se o stavbu.

Správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., pol. 3), odst. d):

 • 100,00 Kč za první stránku
 • 50,00 Kč za každou další i započatou stránku

2. Výpis z Obchodního rejstříku:

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., pol. 3), odst. d):

 • 100,00 Kč za první stránku
 • 50,00 Kč za každou další i započatou stránku

3. Výpis z Živnostenského rejstříku:

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., pol. 3), odst. d):

 • 100,00 Kč za první stránku
 • 50,00 Kč za každou další i započatou stránku

4. Výpis z Rejstříku trestů:

Podle § 11 a) odst. 1) zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba vyplňovat ručně, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán (tuto žádost úřad archivuje dle zákona). Osoba, které lze na pracovišti CzechPOINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Od 18. února 2008 je možné vydávat výpisy z Rejstříku trestů i zmocněncům, kteří žádají o výpis na základě plné moci jim udělené další osobou. Tiskopis plné moci je možno vyzvednout také na obecním úřadě, podpis zmocnitele musí být ověřen.

Správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., pol. 10), odst. a):

 • 50,00 Kč za 1 výpis