Projednávána změna č. 1 Územního plánu Oznice

Opatření obecné povahy

168 Návrh opatření obecné povahy - změna č. 1 Územního plánu Oznice

Příloha č. 1 textová část změny č. 1 Územního plánu Oznice

168 Textová část změny č. 1 Územního plánu Oznice 

Příloha č. 2 grafická část změny č. 1 Územního plánu Oznice

168 Výkres základního členění území

168 Hlavní výkres

168 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

Příloha č. 3 textová část odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Oznice

168 Textová část odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Oznice

168 Textová část návrhu změny č. 1 Územního plánu Oznice - úplné změnové znění (srovnávací znění) 

Příloha č. 4 grafická část odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Oznice

168 Výkres širších vztahů 

168 Koordinační výkres 

168 Výkres předpokládaného záboru půdního fondu

168 Výkres základního členění území - předpokládaný stav po vydání změny 

168 Hlavní výkres - předpokládaný stav po vydání změny 

168 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - předpokládaný stav po vydání změny 

Příloha č. 5 vyhodnocení vlivu změny č. 1 Územního plánu Oznice na udržitelný rozvoj

168 Vyhodnocení vlivu změny č. 1 Územního plánu Oznice na udržitelný rozvoj 

Příloha č. 6 vyhodnocení vlivu na životní prostředí - část A (SEA)

168 Vyhodnocení vlivu na životní prostředí - část A (SEA)