Vážení spoluobčané,
vlastníte vy, vaše rodina či přátelé les a uvítali byste jakoukoliv finanční pomoc od státu na jeho obnovu v době kůrovcové kalamity? Ministerstvo zemědělství pro letošní rok rozšířilo možnosti příspěvků na hospodaření v lesích (novelizované nařízení 30/2014 Sb.), které poskytuje prostřednictvím krajských úřadů, a přislíbilo dvakrát více financí na tento účel než v loňském roce.
O jaké příspěvky můžete žádat?

Asanace jehličnatého dříví pomocí insekticidní sítě nebo netkané textilie, pomocí insekticidního postřiku nebo strojním odkorněním - nový příspěvek.
Soustřeďování dříví v lese lanovkou, koněm, železným koněm nebo vyvážecím strojem.
Štěpkování nebo drcení klesu.
Přirozená obnova lesních porostů.
Umělá obnova síjí, uměla obnova sadbou první
Zajištění lesních porostů.
Výchova lesních porostů – prořezávky, probírky.
Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách – nový příspěvek.

Jak žádost podat?
Žádosti se podávají krajskému úřadu, v němž se nachází váš les. Žádosti se podávají elektronicky. Podmínkou získání příspěvku je doručení ohlášení žadatele o finanční příspěvek na krajský úřad před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Kde zjistit podrobnosti ohledně dotačních titulů a návod, jak příspěvek získat?

Na webové stránce Ministerstva zemědělství www.mze.cz, rozcestník eAgri – Lesy, záložka Dotace v lesním hospodářství a myslivosti , odkaz Finanční příspěvky na hospodaření v lesích
Na krajském úřadě, odbor životního prostředí (Lesy)
U svého odborného lesního hospodáře
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích sice nemohou vlastníkům lesů kompenzovat ztrátu způsobenou v důsledku sucha a kůrovcové kalamity, ale každopádně jsou pro ně přínosem. Využívejte proto jejich možností v maximální míře!

Výzvu vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL) www.svol.cz, 4. 3. 2019.
Upozorněte na možnosti čerpání financí svou rodinu, přátele, spoluobčany (například prostřednictvím obecního rozhlasu, vývěsky, www stránek, sociálních sítí apod.)